Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade regula tanto o tratamento de datos de carácter persoal que THE MONDOÑEDO VALLEY (Turismo Mondoñedo – Praza da Catedral, 34 – 27740 – Mondoñedo); realiza en calidade de responsable do tratamento, como o réximen de protección de datos aplicable ós servicios prestados por THE MONDOÑEDO VALLEY cando actúa en calidade de encargado do tratamento dos datos que os usuarios tratan nos seus servizos. En ambos casos, tanto se THE MONDOÑEDO VALLEY actúa como responsable ou como encargado do tratamento, cumple estrictamente coas esixencias da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, e mantense un absoluto respeto por os datos e privacidade dos usuarios.

Esta Política é permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web, denominado Protección de datos, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos. As modificacións que impliquen cambios na prestación do servizo, ou requiran do consentimento dos interesados, comunicaranse cunha antelación de trinta días naturais para que os interesados podan manifestar a súa oposición ó tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os usuarios poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Se transcurrido o prazo proporcionado o usuario accede de novo ós seus servizos ou non comunica a súa oposición, entenderanse aceptadas as nuevas condicións.

Responsable do Tratamento

THE MONDOÑEDO VALLEY  trata os datos de forma leal e lícita; únicamente trata aqueles datos que considera adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para os que os obtén, e non os utiliza para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

Veracidade

Os usuarios do sitio web de THE MONDOÑEDO VALLEY  (en adiante, os usuarios) son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que proporcionan a THE MONDOÑEDO VALLEY , considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos. Os usuarios poden modificar e/ou actualizar o seus datos, e as súas preferencias sobre o tratamento dos datos facilitados, a través do envío dun mail a shop@themondonedovalley.com Se THE MONDOÑEDO VALLEY  tivese coñecemento da inexactitude dos datos, adoptará as medidas necesarias para que se rectifiquen.

Información

THE MONDOÑEDO VALLEY , en calidade de responsable do tratamento, informa de que tanto os datos de carácter persoal facilitados por os usuarios ó rexistrarse como aqueles que proporcionen para calquera dos servicios ofrecidos en francornide.es, cloud.francornide.es ou campus.francornide.es e que se comuniquen por calquera dos medios de contacto dispoñibles (formulario, teléfonos ou correo electrónico), incorpóranse ou poden incorporarse a un ficheiro da súa titularidade, debidamente inscrito no Rexistro habilitado por a Axencia Española de Protección de Datos, e que serán tratados de conformidade cos termos previstos nesta Política de Privacidade.

Para acceder e/ou navegar por os sitios web de themondonedovalley.com ou shop.themondonedovalley.com non é necesario aportar ningún dato. O carácter obrigatorio dos datos que se solicitan a través do sitio web, indícase mediante a incorporación dun asterisco (*) a continuación do campo do formulario. No caso de que non proporcionarse os datos requeridos non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitados.

THE MONDOÑEDO VALLEY  non trata datos de menores de idade en ningún caso, posto que únicamente se permite o rexistro como usuario a persoas maiores de idade con plena capacidade para actuar no tráfico xurídico.

Finalidade

THE MONDOÑEDO VALLEY  únicamente tratará os datos personais proporcionados por os usuarios de conformidade coas finalidades descritas nesta Política e nas Condicións Xerais de Contratación dos servizos contratados por os usuarios, as cales se enumeran con carácter meramente enunciativo a continuación:

  • Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados no sitio web, utilízanse para contactar e/ou xestionar a solicitude comunicada.
  • Usuarios: os datos recopilados por calquera dos medios ou canais de contacto identificados no sitio web, utilízanse coa finalidade de xestionar a conta, tanto a nivel técnico (solucións a posibles errores) como a nivel contable, fiscal e administrativo, e/ou para notificarlles incidencias, novidades ou calquera información de interese sobre as nosas actividades.

Consentimento

Os usuarios consinten o tratamento dos seus datos nos términos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade o rexistrarse como usuario de THE MONDOÑEDO VALLEY , ou ó enviar información ou ó utilizar calquera dos medios de contacto previstos nos sitios web themondonedovalley.com ou shop.themondonedovalley.com.  Os usuarios deben absterse de proporcionar datos de carácter persoal doutros interesados, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal ditos interesados terán sido previa e debidamente informados sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consinten que os seus datos sexan facilitados a THE MONDOÑEDO VALLEY  para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan, así como que poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (en adiante, denominados conxuntamente ARCO) nos términos descritos nesta mesma Política. En calquera caso, THE MONDOÑEDO VALLEY  cancelará os datos rexistrados en canto deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que se recabaron, podendo conservalos  durante o tempo no que poda esixirse algún tipo de responsabilidade derivada dunha relación ou obligación xurídica ou da execución dun contrato ou da aplicación de medidas precontractuales solicitadas por o interesado.

Cesión

THE MONDOÑEDO VALLEY  non cede datos a terceiros, salvo que unha Lei ou unha norma comunitaria dispoñan o contrario. En tal caso, únicamente comunica aqueles datos imprescindibles para xestionar a petición dos usuarios e prestar os servizos solicitados, de forma que a cesión responde á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica existente entre os interesados e THE MONDOÑEDO VALLEY, cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e que inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. En caso de que un usuario deixe un comentario ou interaccione socialmente cos sitios web de francornide.es, cloud.francornide.es e campus.francornide.es ou nas redes sociais nas que este está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados no entorno no que actúe, é decir, estará autorizando expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ó resto de usuarios que acceden ó sitio web ou rede social.

Dereitos e Revocabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a THE MONDOÑEDO VALLEY  nos términos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revocación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Os interesados poden exercitar os seus dereitos ARCO, e revocar o consentimento prestado para os tratamentos e/ou cesións dos seus datos, en calqueira momento solicitándoo por correo postal dirixido a Turismo Mondoñedo – Praza da Catedral, 34 – 27740 – Mondoñedoou ben, enviando un correo electrónico a shop@themondonedovalley.com En todo caso, deberá acompañarse a solicitude dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Seguridade

THE MONDOÑEDO VALLEY adoptou as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Concretamente, as medidas asociadas ó nivel de seguridade medio para ficheiros e/ou tratamentos automatizados, de conformidade co Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, por o que se aproba o Reglamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Confidencialidade

THE MONDOÑEDO VALLEY comprométese a manter o segredo profesional respecto dos datos ós que acceda, e ó deber de gardarlos, obrigacións que subsistirán ainda despois de finalizar a súa relación coa la persoa Usuaria. O resto de obrigacións previstas en relación ó tratamento de datos por conta de terceiros, extinguiranse no momento no que os datos fosen borrados ou eliminados do equipo de almacenamento de datos ou de algún modo, destruidos ou convertidos en inaccesibles.