Aviso Legal

Turismo de Mondoñedo, é titular dos sitios web themondonedovalley.com e shop.themondonedovalley.com 

DATOS IDENTIFICATIVOS: Cumprindo co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

TITULAR DO SITIO WEB: Turismo de Mondoñedo
DOMICILIO SOCIAL: Praza da Catedral, 34 – 27740, Mondoñedo – Lugo
E-mail: shop@themondonedovalley.com

USUARIOS: O acceso e/ou uso dos portais de TURISMO MONDOÑEDO, atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: Os sitios web themondonedovalley.com e shop.themondonedovalley.com  proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, etc. (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a Turismo de Mondoñedo, ou aos seus provedores aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO: Asume a responsabilidade do uso da páxina web. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos ou consultas. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal sobre a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O USUARIO comprometese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Turismo de Mondoñedo, ofrece a través do seu sitio web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non emplealos para: (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales ou contrarias á boa fé e a orden pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Turismo de Mondoñedo, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calqueira outros sistemas físicos o lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizalas contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. En calquera caso, Turismo de Mondoñedo, non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, redes sociais ou otras ferramentas de participación.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Turismo de Mondoñedo por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos no mesmo (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), titularidade de Turismo de Mondoñedo, ou ben dos seus provedores.

O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Turismo de Mondoñedo. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Turismo de Mondoñedo.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Turismo de Mondoñedo, non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: Turismo de Mondoñedo, resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

LIGAZÓNS: No caso as websites na que se poida enlazar mediante hipervínculos facía outros sitios da internet, Turismo de Mondoñedo, non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Turismo de Mondoñedo, asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Turismo de Mondoñedo, poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre Turismo de Mondoñedo, e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Lugo.